רשומות

מציג פוסטים מתאריך דצמבר 17, 2020
תמונה
 חגם של בית הלל חג החנוכה הוא חגם של בית הלל עשרות רבות של מחלוקות יש בשס בין בית שמאי לבית הלל , אך אולי המפורסמת מכולן היא מחלוקתם בגמרא במסכת שבת לגבי סדר ההידור בהדלקת נר חנוכה : לבית שמאי מדליק ביום הראשון שמונה ומכאן ואילך פוחת והולך בכל יום ואילו לבית הלל ביום הראשון מדליק אחד ומכאן ואילך מוסיף והולך בכל יום אחד עד שביום  האחרון מדליק שמונה נרות הלכה כבית הלל ופסיקה זו מונצחת בכל בית בישראל מידי שנה בימי החנוכה ויחד עם פרסום הנס מפרסמת את העובדה שהלכה נקבעה כבית הלל באחרונים -אבודרהם ואליה רבה -אף מופיע רמז לשם חג החנוכה -ח נ-רות ו-הלכה כ-בית ה-לל מהי ממשמעות הזיהוי של חנוכה עם בית הלל ,דרכם ושיטתם בהלכה? נראה להסביר זאת על פי דברי התלמוד לסיבה שגינה נפסקה הלכה כבית הלל. וכך מובא בתלמוד: עירובין יג אמר רבי אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית